EKSPERTYZY, BADANIA

OPINIA CZY EKSPERTYZA TECHNICZNA, WYMAGANE OPINIE?

Potrzeba zamówienia opinii lub ekspertyzy technicznej wynika z obowiązującego prawa lub zwykłego zdrowego rozsądku. Jeśli zamierzamy budynek modernizować, zmienić oddziaływanie obciążeń lub zmienić jego sposób użytkowania wykonanie takiej dokumentacji jest wymagane przez prawo budowlane. Gdy w budynku pojawiają się niepokojące zarysowania czy przemieszczenia elementów konstrukcyjnych warto zwrócić się o opinie eksperta, który zweryfikuje czy sytuacja ta wynika z wad konstrukcyjnych czy zwykłego zużycia materiału. Koszt takiej opinii może być nieporównywalny do ewentualnych strat w przypadku awarii lub nawet katastrofy budowlanej. Oba rodzaje opracowań są sporządzane na podstawie oględzin obiektu, jego archiwalnej dokumentacji lub inwentaryzacji.

Przy wykonywaniu różnego rodzaju analiz i ekspertyz technicznych, niejednokrotnie zachodzi potrzeba poznania właściwości mechanicznych elementów konstrukcyjnych. W przypadku braku dokumentacji archiwalnej wyznacza się je podczas badań wytrzymałościowych. Aby rzetelnie przeprowadzić takie badania, konieczny jest dostęp do nowoczesnej i sprawdzonej aparatury pomiarowej. W tym celu współpracujemy z Politechniką Poznańską, która oferuje szerokie zaplecze naukowo-badawcze.

Co możemy dla Państwa wykonać?

OPINIA TECHNICZNA

Opinię techniczną tworzymy po dokładnych oględzinach obiektu, analizie i interpretacji całej dostępnej dokumentacji projektowej. Rezultatem jest opracowanie, w którym sformułowane są wnioski o stanie technicznym budynku oraz tego czy planowane zamierzenia wobec przedmiotowego obiektu (modernizacja, zmiana sposobu użytkowania, zmiana oddziaływania obciążeń) są możliwe do wykonania i czy jest to ekonomicznie uzasadnione. Do sporządzenia opinii technicznej wymagana jest specjalistyczna wiedza, dlatego każdorazowo wykonuje ją osoba z wieloletnim doświadczeniem, posiadająca uprawnienia budowlane.

EKSPERTYZA TECHNICZNA

Ekspertyza techniczna jest to studium przyczynowo – skutkowe stanu lub zdarzenia technicznego obiektu. Określa się w niej aktualny stan techniczny obiektu oraz szuka przyczyn występowania ewentualnych nieprawidłowości. W przeciwieństwie do opinii technicznej opiera się ona nie tylko na analizie dokumentacji projektowej i oględzinach obiektu. Jej integralną część stanowią badania materiałów, pomiary ugięć, przemieszczeń konstrukcji, konieczne obliczenia wytrzymałości oraz ocena rozwiązań technologicznych. Szczegółowość opracowania i zakres badań jest ściśle powiązana z celem jakiemu ma służyć wykonywana ekspertyza. Ekspertyzę techniczną wykonuje rzeczoznawca budowlany, posiadający uprawnienia budowlane i wieloletnie doświadczenie. Jest to gwarantem merytorycznie, fachowo oraz rzetelnie przygotowanej dokumentacji.

BADANIE WYTRZYMAŁOŚCI STALI

Wykonujemy statyczną próbę rozciągania stali, czyli podstawowe badanie mające zastosowanie w technice i pozwalające na określenie podstawowych właściwości mechanicznych stali. Pozwala ono określić między innymi wytrzymałość na rozciąganie, granicę plastyczności, wydłużenie podczas zerwania oraz moduł sprężystości podłużnej. Takie badanie jest pomocne m.in. przy określaniu możliwego czasu użytkowania konstrukcji obciążonej dynamicznie. Umożliwia ono wyznaczenie obliczeniowej wytrzymałości stali wbudowanej w konstrukcję, nawet jeżeli jej gatunek jest nieznany. Pozwala to na wykonanie obliczeń zmęczeniowych metodą bezwarunkowej trwałości i poznanie żywotności elementów konstrukcyjnych w zależności od przewidywanej liczby cykli obciążeń.

BADANIE WYTRZYMAŁOŚCIOWE POŁĄCZEŃ STALOWYCH

W celu zweryfikowania poprawności wykonania zarówno zakładkowych, doczołowych jak i spawanych połączeń stalowych wykonujemy ich badania niszczące. W przypadku połączeń śrubowych celem jest określenie zależności siła – przemieszczenie, identyfikacja formy zniszczenia oraz wyznaczenie nośności połączenia. W przypadku połączeń spawanych możemy wyznaczyć właściwości mechaniczne materiału rodzimego, wartość nośności połączenia oraz określić mechanizm zniszczenia. Otrzymane wyniki są porównywane z wartościami obliczonymi na podstawie norm projektowych.

BADANIE NIENIZSZCZĄCE BETONU – MŁOTEK SCHMIDTA ORAZ WYKRYWANIE ZBROJENIA W ELEMENTACH ŻELBETOWYCH

Niejednokrotnie zdarza się iż w przypadku zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlane zachodzi konieczność wykonania obliczeń statycznych i wytrzymałościowych w celu sprawdzenia nośności istniejących elementów. Do tego celu niezbędna jest wiedza na temat materiałów użytych w danym elemencie konstrukcyjnym takich jak, klasa betony oraz lokalizacja i średnica zbrojenia. Pomocna w tym przypadku jest klasyczna metoda określania klasy betony za pomocą Młotka Schmidta (sklerometru). Jest to niewielkie przenośne urządzenie wykorzystujące dynamiczną metodę pomiaru poprzez ocenę zmiany energii bijaka po odskoku od badanej powierzchni. Natomiast nowocześniejsze narzędzia typu FERROSCAN PS 250 HILTI pozwalają zlokalizować i określić średnice zbrojenia. Badanie takie pozwala również na określenia rzeczywistej grubości otuliny zbrojenia, co ma również znaczenie przy badaniu odporności ogniowej konstrukcji. Niezbędne wyniki badań załączane są do tematycznych ekspertyz budowlanych. W przypadku jakichkolwiek pytań zapraszamy Państwa do kontaktu telefonicznego lub mailowego.

Podsumowanie

Sporządzenie opinii lub ekspertyzy technicznej wymaga szerokiej wiedzy, bogatego doświadczenia oraz stosownych uprawnień. Dodatkowo możliwość skorzystania z nowoczesnego zaplecza naukowo-badawczego Politechniki Poznańskiej umożliwia nam przeprowadzenie szeregu badań i analiz, dostosowanych do potrzeb Klienta. Dzięki temu ekspertyzy techniczne, które wykonujemy są podparte obiektywnymi wynikami badań w renomowanej placówce i stanowią nieodzowną pomoc w postępowaniach administracyjno-sądowych. Skorzystanie z naszej oferty to dostęp do specjalistów, którzy posiadają odpowiednie przygotowanie i kwalifikacje oraz odpowiedzą na wszystkie Państwa pytania. Zapraszamy Państwa do kontaktu, z chęcią odpowiemy na wszystkie z nich.