WSPÓLNY SUKCES PRZY BUDOWIE PARKINGU WIELOPOZIOMEGO W W-WIE

data publikacji: 2018-05-30

Wspólny sukces Inwestora, Generalnego Wykonawcy i zespołu Inżynierów WOLSTAL określony przez:
ponad 1200m3 betonu
142t stali zbrojeniowej
prawie 40 pracowników na jednej zmianie
i tylko 3 miesiące budowy

OPIS KONSTRUKCJI
Fundamenty
Żelbetowe fundamenty konstrukcji nośnej budynku z uwagi na słabe warunki gruntowe, zostały oparte na palach. Fundamenty słupów wykonane jako krępe oczepy; dla słupów skrajnych – oczepy prostokątne oparte na 2-4 palach, dla słupów wewnętrznych oczepy kwadratowe, oparte na 4-5 palach. Ściany żelbetowe oparte na rzędach pali. Klatka schodowa oraz podnośnik nożycowy do transportu pionowego oparte na wspólnej płycie fundamentowej również wspartej na palach. Posadowienie ścian oddzielenia pożarowego na ławach fundamentowych wylewanych na podsypce piaszczystej zagęszczonej do wartości I_s=0,98.
Zmodyfikowano założenia z projektu budowlanego. Po szczegółowej analizie statycznej usunięto kilka zbędnych stóp fundamentowych, co zrekompensowano zastosowaniem oczepu o rzucie kwadratowym. Wprowadzone zmiany były konieczne do uzyskania jak najbardziej zbliżonych reakcji sił na poszczególne pale fundamentowe, co jest konieczne do uzyskania równomiernego osiadania budowli oraz ograniczenia ewentualnych zarysowań budynku.
Wszystkie typy fundamentów wykonane z betonu klasy C30/37, zbrojone prętami ze stali BSt500S, wykonane na podkładzie z betonu klasy C8/10 o grubości 10 cm.
Słupy
Zastosowano dwa przekroje słupów monolitycznych żelbetowych – kwadratowy (40x40cm) oraz okrągły (Ø40cm). Słupy kwadratowe ze względów estetycznych zastosowano w miejscach występowania ścian żelbetowych i oddzielenia przeciwpożarowego, w pozostałych słupy okrągłe.
Zmiana liczby występujących słupów względem projektu budowlanego, podobnie jak w przypadku oczepów, wynika ze szczegółowej analizy statycznej obiektu i dostosowania do możliwie równomiernej siatki słupów. Szczególnie słupy w osi A nie miały większego znaczenia dla konstrukcji ze względów statyczno-wytrzymałościowych, stąd decyzja o rezygnacji z nich. W efekcie zmian całkowita liczba słupów zmniejszyła się o 6 względem pierwotnych założeń. Przekrój słupów przy dylatacji został zmieniony z prostokątnego (40x25cm) na kwadratowy (40x40cm). Przekrój zastosowany w projekcie budowlanym nie gwarantował odpowiedniej nośności i sztywności.
Słupy kwadratowe zostały wykonane z betonu klasy C30/37. Słupy okrągłe ze względu na mniejsze pole przekroju poprzecznego, a jednocześnie konieczności uzyskania zbliżonych parametrów wytrzymałościowych zostały wykonane z betonu wyższej klasy – C50/60. Zbrojenie wykonano ze stali BSt500S.
Ściany nośne
Wykonano ściany nośne żelbetowe monolityczne o grubości 24 cm oraz 30 cm (w projekcie budowlanym wszystkie 20 cm). Zwiększenie ich grubości zostało podyktowane względami wytrzymałościowymi oraz koniecznością dodatkowego usztywnienia konstrukcji szkieletowej. W konsekwencji zmian konieczne było zastosowanie podwalin o grubości dostosowanej do opierających się na nich ścian, jak również bloczków gazobetonowych o grubości 24 cm. Ściany o grubości 30 cm jako elementy zastępujące właściwe słupy zastosowano przy przedsionkach przeciwpożarowych. Wprowadzono dodatkową ścianę usztywniającą w osi A1, przy istniejącym budynku. Wszystkie przesunięcia wynikające ze zmiany grubości poszczególnych ścian są widoczne na rzutach przedstawionych w dokumentacji wykonawczej.
Ściany monolityczne wylewane na mokro z betonu klasy C30/37, zbrojone krzyżowo prętami Ø12 ze stali BSt500S przy obu powierzchniach.
Ściana oddzielenia przeciwpożarowego
Ściany oddzielenia przeciwpożarowego wykonano z bloczków gazobetonowych (klasa 500) o grubości 24 cm, zgodnie z projektem budowlanym spełniającą wymagania klasy odporności ogniowej REI60. Ściany oparto na podwalinach żelbetowych. Ze względu na ugięcia konstrukcji żelbetowej, ścianę oddylatowano górą od stropów warstwą materiału trwale elastycznego o grubości 40 mm. Ściany połączono z rdzeniami żelbetowymi, które zostały połączone ze stropem w sposób umożliwiający wzajemne przemieszczenie w kierunku pionowym. W połączeniach ze słupami i ścianami żelbetowymi zakotwiono dwa pręty Ø6, ułożone co drugą spoinę. Zastosowanie niewystępujących w projekcie budowlanym rdzeni żelbetowych umożliwia przejęcie i odpowiednią redystrybucję sił poziomych od parcia wiatru.
Stropy
Konstrukcję nośną stropów stanowią płyty żelbetowe monolityczne o stałej grubości 28 cm, usztywnione na krawędziach belkami brzegowymi o szerokości 24 cm. Zwiększenie szerokości belek brzegowych o 4 cm w stosunku do projektu budowlanego jest bezpośrednią konsekwencją zmiany grubości ścian (konieczność zachowania ciągłości płaszczyzny). Na stropach zastosowano warstwę spadkową o grubości od 4 cm do 9 cm. Jest to zmiana w stosunku do projektu budowlanego, gdzie spadek został przewidziany na właściwej płycie stropowej, co w rzeczywistości praktycznie niemożliwe do prawidłowego wykonania. Dodatkową warstwę szczepną o grubości minimum 4cm zastosowano ze względów wykonawczych oraz w celu uniknięcia spękania warstwy spadkowej, co w efekcie skutkuje zwiększeniem całkowitej grubości płyty stropowej o 4 cm. Aby uzyskać jednakową minimalną wysokość pięter w świetle (obecnie 2,22m), konieczne było skorygowanie rzędnych konstrukcyjnych stropu II i III. Dostosowano belki brzegowe, tak aby została zachowana ich minimalna wysokość (25 cm). W stropach znajdują się otwory przewidziane pod podnośnik nożycowy. Wymiary otworu w stropie na poziomie +9,44 są zwiększone z uwagi na konieczność montażu klapy dachowej podnośnika nożycowego.
Stropy wylewane z betonu klasy C30/37, na kruszywie granitowym, zbrojone krzyżowo prętami Ø16 ze stali BSt500S. Zbrojenie płyt na przebicie w strefach przysłupowych i przyściennych przy użyciu trzpieni dwugłówkowych. Dodatkowo w miejscach nie spełnienia warunku nośności na ścięcie w strefie obwodu słupa zastosowano wkładki stalowe wykonane z profili o przekrojach dwuteowych.
Klatka schodowa
Klatka schodowa wykonana ze ścian żelbetowych o grubości 20 cm i biegów płytowych monolitycznych o grubości 16 cm. Rzędne spoczników zostały dostosowane do rzędnych poszczególnych stropów. Z uwagi na fakt, zastosowania podnośnika nożycowego o większej szerokości niż pierwotnie zakładano w projekcie budowlanym, konieczne było zmniejszenie szerokości lewej części klatki schodowej; obecnie w świetle 254 cm, zamiast 274 cm, co w konsekwencji zmniejszyło szerokość biegów schodowych o 10 cm. Ostatecznie wynosi ona 122 cm. Kolejną konsekwencją zmiany typu podnośnika nożycowego, jest zmiana wymiarów jego fundamentu na którym będzie oparty (otwór w świetle 3050×5950 mm). Spoczniki pośrednie znajdujące się pomiędzy poszczególnymi poziomami stropów, połączono ze ścianami klatki schodowej przy użyciu systemu COMAX, co pozwoliło na uzyskanie prawidłowego uciąglenia zbrojenia i uniknięcia komplikacji wynikających z konieczności wykonania odpowiedniej przerwy roboczej. Spoczniki na poziomie stropów zakotwione metodą tradycyjną.
Wszystkie elementy żelbetowe klatki schodowej wylane z betonu klasy C30/37. Ściany zbrojone krzyżowo prętami Ø12 ze stali BSt500S przy obu powierzchniach. Płyty biegów zbrojenie prętami Ø12 ze stali BSt500S.