ZAKRES I FORMA PROJEKTU BUDOWLANEGO

data publikacji: 2017-07-11

Szybki przegląd najważniejszych zasad z rozporządzenia w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego z dnia 25 kwietnia 2012 r.

Z myślą o Inwestorach prezentujemy najważniejsze zagadnienia, które stanowią podstawę do wydania decyzji o pozwoleniu na budowę.  W tym kontekście najważniejsze są przepisy, które regulują kwestie dot. zakresu, zawartości oraz formy projektu budowlanego. Chodzi konkretnie o Rozporządzenie Ministra transportu, budownictwa i gospodarki morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego.

CO POWINIEN ZAWIERAĆ PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI LUB TERENU?

Zgodnie z obowiązującymi przepisami projekt zagospodarowania działki lub terenu powinien zawierać część opisową oraz część rysunkową sporządzoną na mapie do celów projektowych.
Zgodnie z przepisami część opisowa projektu zagospodarowania działki powinna zawierać następujące elementy:

 • istniejący stan zagospodarowania działki,
 • projektowane zagospodarowanie działki,
 • zestawienie poszczególnych części zagospodarowania działki,
 • informację czy działka/teren figuruje w rejestrze zabytków lub podlega ochronie,
 • w przypadku budynków: powierzchnię zabudowy, określoną w Polskiej Normie (załącznik do rozporządzenia) dot. określania i obliczania wskaźników powierzchniowych i kubaturowych.

Zgodnie z przepisami część rysunkowa zagospodarowania działki powinna zawierać następujące elementy:

 • orientację położenia działki i granice działki,
 • usytuowanie obiektów istniejących  i projektowanych,
 • urządzenia przeciwpożarowe, układ sieci i instalacji uzbrojenia terenu,
 • układ linii przewodów elektrycznych i telekomunikacyjnych,
 • projekt zagospodarowania powinien zostać wykonany na mapie w skali dostosowanej do rodzaju i wielkości obiektu, zapewniającej czytelność rysunku.

CO POWINIEN ZAWIERAĆ PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY?

Każdy projekt architektoniczno-budowlany obiektu budowlanego powinien zawierać dwa zasadnicze elementy, tj.: zwięzły opis techniczny oraz przejrzystą część rysunkową.

Jakie elementy powinien obejmować opis techniczny projektu architektoniczno-budowlanego?
Zgodnie z obowiązującymi przepisami opis powinien określać, m.in.:

 • przeznaczenie i program użytkowy obiektu,
 • charakterystyczne parametry techniczne, w tym m.in.: wysokość, kubaturę, liczbę kondygnacji, zestawienie powierzchni użytkowych,
 • formę architektoniczną i funkcję obiektu,
 • układ konstrukcyjny,
 • dane techniczne określające wpływ obiektu na środowisko, w stosunku do obiektu o powierzchni użytkowej większej niż 1000 m2.

Jakie elementy powinna obejmować część rysunkowa projektu architektoniczno-budowlanego?
Zgodnie z obowiązującymi przepisami część rysunkowa powinna obejmować, m.in.:

 • elewacje,
 • rzuty wszystkich charakterystycznych poziomów obiektu,
 • rozwiązania konstrukcyjno – materiałowe przegród zewnętrznych (w przypadku budynków ogrzewanych, wentylowanych i klimatyzowanych),
 • podstawowe urządzenia instalacji,
 • zasadnicze elementy wyposażenia technicznego.

Zgodnie z wytycznymi ustawodawcy:

 • część rysunkowa powinna być zaopatrzona w niezbędne oznaczenia graficzne i wyjaśnienia opisowe, umożliwiające jednoznaczne odczytanie projektu;
 • oznaczenia i wyjaśnienia również klas odporności ogniowej elementów budowlanych, które stanowią oddzielenia przeciwpożarowe oraz obudowy dróg ewakuacyjnych.

Pragniemy podkreślić, że wymienione informacje są absolutną podstawą całego procesu projektowego i zgodnie z obowiązującymi przepisami stanowią podstawę do wydania decyzji o pozwoleniu na budowę. Mamy nadzieję, że nasz artykuł okaże się dla Państwa pomocny oraz zapewnia odpowiedzi na ważne pytania dot. przepisów na temat zakresu i formy projektu budowlanego.